اطلاعیه فوری و مهم

   بسمه تعالی

  شرکت سیمان زاوه تربت(سهامی خاص)

سهامدار محترمخانم/آقای

آدرس:

کدپستی:

با توجه به آگهی منتشره در روزنامه خراسان مورخ 19/10/94و حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/11/94 سرمایه شرکت از مبلغ 000،681،985،574ریالبه مبلغ720،963،983،634ریال افزایش می یابد بدینوسیله گواهینامه حق تقدم خرید سهامشما بشرح ذیل اعلام می گردد.

گواهینامه حق تقدم خرید سهام

سرمایه شرکت  :          000 ،681،985،574

تعداد سهام شما:

تعداد سهام شرکت  :    574،985،681 

تعداد سهام قابل خرید:

ارزش اسمی هرسهام :      1000 ریال

مبلغ سهام قابل خرید:

درصد افزایش سرمایه :     12% :                                            

مطالبات شما از شرکت:

نحوه واریز نقدی- حساب شماره  0101813744003 نزد بانک ملی شعبه بلوار سجاد مشهد- بنام شرکت سیمان زاوه تربت

مهلت استفاده از حق تقدم پایان وقت 25/12/94

 

نکته مهم1: بمنظور استفاده از حق تقدم فوق خواهشمنداست نسبت به تکمیل فرم پشت این صفحه و ارسال آن از طریق پست پیشتاز به انضمام اصلفیش واریزی (برای سهامدارانی که از شرکت مطالباتی ندارند) حدکثر تا تاریخ 25/12/94به نشانی دفتر شرکت به آدرس : مشهد بلوارفردوسی-نبش فردوسی 19-طبقه پنجم بانک سپه اقدام نمائید.

بدیهی است به مستنداتی که بعد از تاریخ فوق ارسالگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نکته مهم 2: بدیهی است چنانچه در مهلت مقرر اینگواهینامه توسط شما و یا اشخاصی که حق تقدم به آنان واگذاری شده است از حق تقدماستفاده نگردد.در صورت امکان سهام جدید حق تقدم فروخته و مابه التفاوت ارزش اسمی وبهای فروخته شده پس از کسر هزینه های مربوط به حساب ذینفع منظور و پرداخت خواهدشد.

 

   آقای محمد رضا توکلی زاده              آقای محمود رضائی 

                         مدیر عامل شرکت                    رئیس هیئت مدیره                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 
پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir