بازدید معاونت عمرانی فرماندار ی شهرستان تربت حیدریه به اتفاق مسئولین ادارت محیط زیست شهرستانهای تربت حیدریه و زاوه از کارخانه سیمان زاوه تربت

بر اساس هماهنگی انجام شده توسطریاست محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تربت حیدریه جناب آقای مهندس نورمحمدیو ریاست محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زاوه جناب آقای مهندس ستوده بامعاونت محترم عمرانی فرمانداری تربت حیدریهجتاب آقای علی نیا در مورخه 95/07/15 از مجموعه اقدامات زیست محیطیکارخانه سیمان زاوه تربت بازدید بعمل آمد .

در اینبازدید توضیحاتی در خصوص مباحث مدیریت پسماندکارخانه ، انبار ضایعات ،بازیافتپسماندها ،بازیافت فاظلاب و... داده شد.

جنابآقای علی نیا بعنوان معاونت محترم فرماندار و رئیس کارگروه پسماند ،فاظلاب و منابعحیاتی از محل های مشخص شده جهت بحث پسماند و همچنین ایستگاه تحقیقاتی گنج آهو ومجموعه باغ بادام و دیگر اقدامات زیست محیطی بازدید بعمل آوردند و در همین راستاتوضیحاتی توسط جناب آقای مهندس ستوده ارائه گردید .

 
پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir