عضویت

  مشخصات کاربری
E-mail: *    
کلمه رمز: *     
تائید کلمه رمز: *       
  مشخصات فردی
نام: *    
نام خانوادگي: *    
کدملی: *    
آدرس: *  
تلفن: *
آدرس تخلیه: *  
پروانه کسب یا ساخت: *  
 
پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir