سنگ شکن

معادن

سالن خاک

آسیای مواد خام

پیش گرمکن

کوره

آسیای سیمان

سیلوها و بارگیرخانه

مصارف

آزمایشگاه

اتاق کنترل

محیط زیست

واحد HSE

دفتر مرکزی مشهد : بلوار فردوسی-نبش فردوسی 19-جنب بانک سپه -ساختمان سیمان زاوه تربت


telphon
دفتر مشهد : 36303 - 051
کارخانه : 53856000- 051
دفتر تهران : 88058397 - 88621867 - 021
فروش : 36303 - 051
mail efo1
 53856102 - 36044495 - 051
  1. موقعیت کارخانه
  2. دفتر مشهد
  3. دفتر تهران

تمامی حقوق نزد شرکت محفوظ است