بازدید از کارخانه

هدف از تدوين اين دستورالعمل برگزاري بازديدهاي بعمل آمده از كارخانه، با رعايت كليه قوانين و مقررات زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه اي مي باشد.

مراحل درخواست بازدید از سایت سیمان زاوه به شرح ذیل می باشد:

 • درخواست بازديدآموزشي طي نامه ،فاكس و ... به دفتر مشهد و یا دفترمدیریت کارخانه
 • برنامه ریزی زمان مناسب بازدید وتماس با مرجع درخواست کننده واعلام دقیق برنامه وتاریخ بازدید
 • ارسال دعوت نامه به سازمان مورد نظر(درصورت نیاز)
 • هماهنگي با واحد اداري(انتظامات)،واحدHSE و سایرواحدهای موردنیازجهت انجام بازديد
 • ارائه فرمهای تعهد بازديد كنندگان و توصیه های ایمنی وبهداشتی بازدید کنندگان
 • هماهنگی باواحدانتظامات ،HSEو..... تادرصورت نیاز بازدیدکنندگان راتاپایان بازدید همراهی نمایند.
 • تحویل وسايل ايمني جهت بازديد و ارائه توضیحات لازم جهت رعایت موارد ایمنی به بازدید کنندگان
 • بررسی فرم نظرخواهی ودرصورت نیاز ارائه آن به مدیریت

دفتر مرکزی مشهد : بلوار فردوسی-نبش فردوسی 19-جنب بانک سپه -ساختمان سیمان زاوه تربت


telphon
دفتر مشهد : 36303 - 051
کارخانه : 53856000- 051
دفتر تهران : 88609546- 88032159- 021
فروش : 36303 - 051
mail efo1
 53856102 - 36044495 - 051
 1. موقعیت کارخانه
 2. دفتر مشهد
 3. دفتر تهران

تمامی حقوق نزد شرکت محفوظ است